การเลือกวิชาวิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ข้อปฏิบัติในการเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ตามแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประจำภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2563

------------------------------------------

                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง 4/6, 4/7 และ 4/8 

1)     นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียนวิชา คนละ 1 รายวิชาเท่านั้น  และต้องไม่ซ้ำกับรหัสวิชา(รายวิชา) ที่เรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา  2563  ถ้าหากจำนวนนักเรียนที่เลือกลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว นักเรียนไม่สามารถเลือกลงทะเบียนวิชานั้นได้ให้นักเรียนเลือกวิชาอื่นๆ ที่นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้อง  5/6, 5/7 และ 5/8                                                                                                                                                   นักเรียนต้องเลือกเลือกลงทะเบียน  คนละ 1 รายวิชาเท่านั้น  และต้องไม่ซ้ำกับรหัสวิชา(รายวิชา) ที่เรียนมาแล้วใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของภาคเรียนที่ 1-2 ของปีการศึกษา  2562   และมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา  2563    ถ้าหากจำนวนนักเรียนที่เลือกลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว  นักเรียนไม่สามารถเลือกลงทะเบียนวิชานั้นได้ ให้นักเรียนเลือกวิชาอื่นๆ  ที่นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนได้

...............................................……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ห้อง  6/6, 6/7 และ 6/8 

1)     เลือกต้องเลือกลงทะเบียนวิชา  คนละ 1 รายวิชาเท่านั้น  และต้องไม่ซ้ำกับรหัสวิชา(รายวิชา) ที่เรียนมาแล้วใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของภาคเรียนที่ 1-2 ของปีการศึกษา  2561-2562  และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา   ถ้าหากจำนวนนักเรียนที่เลือกลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว  นักเรียนไม่สามารถเลือกลงทะเบียนวิชานั้นได้ ให้นักเรียนเลือกวิชาอื่นๆ  ที่นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 

....................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….........

1.               นักเรียน ม.4/6-4/8 , ม5/6-5/8 , ม.6/6-6/8 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-----------------------------------------------------------------------------