ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมตามถวามถนัด โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


วิชาเลือกเพิ่มเติม 2 ตามแผนที่นักเรียนความถนัดหรือสนใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียน ในวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.