วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่  (ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี)  ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้อง  4/1, 4/2, 4/3, 4/4  และ  4/11

กลุ่มที่  1, 2, 3, 4, 5 และ เรียน วันพฤหัสบดี    คาบที่ 5

-------------------------------------------------------------------------------

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้อง 4/5 , 4/6, 4/7, และ 4/8

กลุ่มที่ 7, 8, 9, 10, 11 และ 12  เรียนวันพฤหัสบดี   คาบที่ 6

 


วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่  (ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี)  สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมวิชาเพิ่มเติม 2 นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 


    ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ได้ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม  2565 เวลา 10.00 น. (ระบบปิดในวันที่ 
3 พฤษภาคม  2565 เวลา 16.00 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ    หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่   ติดต่อที่ งานทะเบียน ครูวรพจน์  จีนด้วง หรือทักเชทเพจ ครูเชน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

นักเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
รหัสผู้ใช้   :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก


ตัวอย่าง 
ชื่อ              :  นายมานะ รักเรียน
ผู้ใช้            :  11220    (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน     :  11220    (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------