โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมวิชาเพิ่มเติม 2

  • นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 
  • นักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ต้องเลือกไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว
  • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-16.30 น.