การเลือกภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562กำหนดการลงทะเบียนเลือกภาษาต่างประเทศที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ติดต่อที่ ครูอัศวิน  จุลมูล  โทร 0887603620

                      ครูธรรมวิทย์  บุษบา โทร 0928879978 หรือครูเอกศักดิ์  ปลอดอ่อน โทร 0625944497


นักเรียนเดิม ม.5,6 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

นักเรียนใหม่ ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------