ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ)  ม.4/6 - 4/8 เรียนวันจันทร์ / ม.5/6 - 5/10 เรียนวันอังคาร / ม.6/6 - 6/10 เรียนวันพฤหัสบดี --  มีปัญหาการลงทะเบียนรายวิชา เปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน ติดต่อครูธรรมวิทย์ บุษบา (ห้องวิชาการ) 0928879978


กำหนดการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 2 ในช่วงที่ระบบเปิดให้ลงทะเบียน ติดต่อที่

                 ครูอัศวิน จุลมูล โทร. 0887603620 / ครูธรรมวิทย์ บุษบา โทร. 0928879978 / ครูเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน โทร. 0625944497

หลังช่วงที่ระบบปิดการลงทะเบียนไปแล้ว ให้ติดต่อ ครูธรรมวิทย์  บุษบา (ห้องวิชาการ)


นักเรียนเดิม ม.5,6 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

นักเรียนใหม่ ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------