ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนวิชาเลือก โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ลงทะเบียนฯได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. และระบบปิดสมัครในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00 น.