เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: นายเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ICT1
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวภา โชติพันธ์
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5/6-5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ICT1
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวภา โชติพันธ์
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง resource
ผู้ดูแล: นายธรรมวิทย์ บุษบา
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: นายวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: นายสุภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 124
ผู้ดูแล: นางพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 256
ผู้ดูแล: นางพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศูนย์ฯสมุนไพร
ผู้ดูแล: นายไสว หุตางกูร
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศูนย์ฯสมุนไพร
ผู้ดูแล: นายไสว หุตางกูร
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศูนย์ฯสมุนไพร
ผู้ดูแล: นายไสว หุตางกูร
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5/6-5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: นายวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: นายวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5/6-5/10

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 277
ผู้ดูแล: นางพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5/6-5/10

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 145
ผู้ดูแล: นางกิติญา นามเสน
รับสมัคร: ม.5/10
Note:5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 144
ผู้ดูแล: นางสาววันทนี ญาณหาญ
รับสมัคร: ม.6/10
Note:6/10 รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน จ30202 มาแล้ว

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 141
ผู้ดูแล: นางสาวศศิธร ปานคง
รับสมัคร: ม.6/9
Note:ม.6/9

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 141
ผู้ดูแล: ครูญี่ปุ่นใหม่
รับสมัคร: ม.6/9 (รับเฉพาะนักเรียนแผนญี่ปุ่นเท่านั้น)
Note:ม.6/9 (รับเฉพาะนักเรียนแผนญี่ปุ่นเท่านั้น)

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: นายศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:(รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนต30201มาแล้ว)

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: นายศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10 รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน ต30202มาแล้ว

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คอม 1
ผู้ดูแล: นายสุภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: นายสุภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5/6-5/10

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5/6-5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: นายเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: นายเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5/6-5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: นายเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: นางอรุณรัตน์ ถาวรจักร์
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: นางอรุณรัตน์ ถาวรจักร์
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5/6-5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.6/6-6/10
Note:ม.6/6-6/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 278
ผู้ดูแล: นางเรวดี บัวทอง
รับสมัคร: ม.5/6-5/10
Note:ม.5

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 257
ผู้ดูแล: นางสุธีรา พรหมแก้ว
รับสมัคร: ม.4/6-4/8
Note:ม.4/6-4/8