เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: ครูสุภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: ครูสุภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10
Note:ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 256
ผู้ดูแล: ครูพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: ครูสุภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 277
ผู้ดูแล: ครูพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: ครูเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: ครูธรรมวิทย์ บุษบา
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: ครูเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: ครูธรรมวิทย์ บุษบา
รับสมัคร: ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10
Note:ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8

รับสูงสุด: 34 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: ครูเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10
Note:ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: ครูอรุณรัตน์ ถาวรจักร์
รับสมัคร: ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: ครูอรุณรัตน์ ถาวรจักร์
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: ครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
รับสมัคร: ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10 (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน ต30203มาแล้ว)
Note:ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10 , (รับเฉพาะ...

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: ครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว , ครูNam Gha Hyum
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10 (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน ต30202มาแล้ว)
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10 , (รับเฉพาะ...

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 141
ผู้ดูแล: ครูสุชาดา ศรีอำมร , ครูHiyori Murayama
รับสมัคร: ม.6/9
Note:รับเฉพาะนักเรียน ม.6/9

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 278
ผู้ดูแล: ครูSpica Lozand Hyum
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 257
ผู้ดูแล: ครูKlaus Podinga
รับสมัคร: ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10
Note:ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ICT1
ผู้ดูแล: ครูเสาวภา โชติพันธ์
รับสมัคร: ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
Note:ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ICT1
ผู้ดูแล: ครูเสาวภา โชติพันธ์
รับสมัคร: ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 124
ผู้ดูแล: ครูพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10
Note:ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10
Note:ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10