เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/2


รับสูงสุด: 39 คน
สถานที่: ICT1
ผู้ดูแล: ครูเสาวภา โชติพันธ์
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: ICT2
ผู้ดูแล: ครูพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 132
ผู้ดูแล: ครูสภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 132
ผู้ดูแล: ครูสุภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ICT1
ผู้ดูแล: ครูพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ 6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ศูนย์ฯสมุนไพร
ผู้ดูแล: ครูไสว หุตางกูร
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ICT2
ผู้ดูแล: ครูพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ศูนย์ฯสมุนไพร
ผู้ดูแล: ครูไสว หุตางกูร
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ศูนย์ฯสมุนไพร
ผู้ดูแล: ครูไสว หุตางกูร
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ 6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ศูนย์ฯเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ 6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 145
ผู้ดูแล: ครูไทยสอนภาษาจีน
รับสมัคร: ม.5/10
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 146
ผู้ดูแล: ครูกิติญา นามเสน,ครูจีน
รับสมัคร: ม.4/10
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 144
ผู้ดูแล: ครูไทยสอนภาษาจีน
รับสมัคร: ม.6/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 141
ผู้ดูแล: ครูศศิธร ปานคง
รับสมัคร: ม.6/9
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 276
ผู้ดูแล: ครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 276
ผู้ดูแล: ครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 257
ผู้ดูแล: ครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว,ครูเกาหลี
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 132
ผู้ดูแล: ครูสุภาพ ศิลปวาที
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: ครูเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 32 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: นายเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ 6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: ครูเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: ครูเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: ครูอรุณรัตน์ ถาวรจักร์
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: ครูอรุณรัตน์ ถาวรจักร์
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: ครูธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: ครูธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ 6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: ครูธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 274
ผู้ดูแล: Mr.Sandor
รับสมัคร: ม.5 (รับเฉพาะ 5/6 - 5/10)
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 278
ผู้ดูแล: Mr.Daniel John Eagle
รับสมัคร: ม.6 (รับเฉพาะ 6/6 - 6/10)
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 276
ผู้ดูแล: ครูนพปฎล แสนเรือง
รับสมัคร: ม.4 (รับเฉพาะ 4/6 - 4/10)
Note:-