เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563/1


รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: 264
ผู้ดูแล: ครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
รับสมัคร: ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: 251
ผู้ดูแล: ครูกันตยา กระจาย
รับสมัคร: ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: 254
ผู้ดูแล: ครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
รับสมัคร: ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 258
ผู้ดูแล: ครูกันตยา กระจาย
รับสมัคร: ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 256
ผู้ดูแล: ครูกิติญา นามเสน
รับสมัคร: ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:-

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: ครูวันทนี ญาณหาญ
รับสมัคร: ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: 276
ผู้ดูแล: ครูกิติญา นามเสน
รับสมัคร: ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: ครูวันทนี ญาณหาญ
รับสมัคร: ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: 263
ผู้ดูแล: ครูศศิธร ปานคง
รับสมัคร: ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: 253
ผู้ดูแล: ครูสุชาดา ศรีอำมร
รับสมัคร: ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 257
ผู้ดูแล: ครูศศิธร ปานคง
รับสมัคร: ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 253
ผู้ดูแล: ครูสุชาดา ศรีอำมร
รับสมัคร: ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8
Note:-